اسلامی ندوشن

نیشابور فرزند ایران را در آغوش گرفت

/eslaminadoshan

نیشابور همواره محل جوشش و رویش علما، ادبا و فرهیختگانی بوده است که در طول تاریخ پر آوازه ی این ابرشهر به حیات علمی آن مانایی بخشیده اند.