فعالان اجتماعی

نشست فعالان اجتماعی نیشابور بزرگ

/faalan-ejtemaei

نشست فعالان اجتماعی نیشابور بزرگ با حضور دکتر سید علی حسینی برگزار شد