مادر

مادرم؛ روزت مبارک

/mother-day

واژه مادر برای من، با کلماتی مانند عشق، محبت، از خودگذشتگی و… مترادف است.