واژه مادر برای من، با کلماتی مانند عشق، محبت، از خودگذشتگی و… مترادف است.
از ابتدای زندگی ام تا زمانی که نفس مادرم به زندگی ام عطر و بو میداد، خدمت به او برایم بزرگترین افتخار بوده و هست.
امروز که مزین به نام بی بی دو عالم حضرت فاطمه است و به واسطه ایشان، به روز مادر نیز معروف گردیده است، پیش از هر روزی دلتنگی ام برای اوقات خوش کودکی و محبت های بی دریغ مادر، تنگ شده است.
مادر جانم، باشد که توفیق نوکری تو در آن دنیا هم نصیبم شود، انشاالله

سید علی حسینی
فرزندت