وزیر بهداشت

بودجه ملی نیازمند حضور مدیران ملی

/modiremeli

یکی از خواسته های بحق مردم نیشابور بزرگ، اختصاص بودجه های عمرانیِ ملی به این شهرستان است.بدون شک این مهم تنها با حضور مدیران بلندپایه ملی، در سطح وزرا و معاونین ورزا، در شهرستان میسر میشود.