مجلس

بودجه ملی نیازمند حضور مدیران ملی

/modiremeli

یکی از خواسته های بحق مردم نیشابور بزرگ، اختصاص بودجه های عمرانیِ ملی به این شهرستان است.بدون شک این مهم تنها با حضور مدیران بلندپایه ملی، در سطح وزرا و معاونین ورزا، در شهرستان میسر میشود.


ظرفیت خانه ملت برای حل مشکلات ملت

/majles

دهم آذر ماه؛ روز مجلس شورای اسلامی، مناسبتی است ویژه جهت پاسداشت فرایندی که در آن، اعتقاد عملی حاکمیت به مشارکت پذیری از مردم، در تصمیم سازی و تصمیم گیری هویدا است؛ لذا مجلس شورای اسلامی عملا تجلی بخش جمهوریت نظام بوده و هست.