نیشابور

بودجه ملی نیازمند حضور مدیران ملی

/modiremeli

یکی از خواسته های بحق مردم نیشابور بزرگ، اختصاص بودجه های عمرانیِ ملی به این شهرستان است.بدون شک این مهم تنها با حضور مدیران بلندپایه ملی، در سطح وزرا و معاونین ورزا، در شهرستان میسر میشود.


ظرفیت خانه ملت برای حل مشکلات ملت

/majles

دهم آذر ماه؛ روز مجلس شورای اسلامی، مناسبتی است ویژه جهت پاسداشت فرایندی که در آن، اعتقاد عملی حاکمیت به مشارکت پذیری از مردم، در تصمیم سازی و تصمیم گیری هویدا است؛ لذا مجلس شورای اسلامی عملا تجلی بخش جمهوریت نظام بوده و هست.


دیروز گازرسانی؛ امروز؟

/ney

یکی از دغدغه های بزرگ مردم نیشابور بزرگ، در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که افتخار نمایندگی از آنان بر عهده بنده بود،پروژهای گازرسانی ،جادهای روستایی و‌ تکمیل چرخه خدمات به شهر ها و روستاهای اطراف و همه نقاط حوزه انتخابیه بود.


نیشابور فرزند ایران را در آغوش گرفت

/eslaminadoshan

نیشابور همواره محل جوشش و رویش علما، ادبا و فرهیختگانی بوده است که در طول تاریخ پر آوازه ی این ابرشهر به حیات علمی آن مانایی بخشیده اند.